Kirkegårdens inddeling

 


I 2018 vedtog menighedsrådet en ny helhedsplan for kirkegården. Den fastlægger rammer for kirkegårdens brug fremover og beskriver i store træk, hvor der er afsat plads til de forskellige typer af gravsteder: kistegravpladser, urnegravsteder og anonyme begravelser. Hertil kommer områder af mere parkagtig karakter, hvor der fremover ikke anlægges nye gravsteder. Planen søger på én gang at tilgodese nutidens behov og samtidig tage hensyn til kirkegården som kulturminde. 

 

I det følgende sammenfattes nogle hovedtræk af helhedsplanen. Især beskrives, hvordan de forskellige typer af gravsteder er placeret. Med tal henvises til hosstående plan over kirkegården. 

 

* Afdeling 1-4 ud mod Forstallé er den ældste del af kirkegården. Her er bevaret en del historiske gravsteder, som også vil bestå i fremtiden. Fremover giver området plads til nye gravlæggelser, både kistegrave og urnegrave. I afdeling 1 er der mulighed for både kiste- og urnegrave, afdeling 2-4 er reserveret til kistegrave. Mod vest i afdeling 4 ligger en rund urnehave med kirkegårdens ældste urnegrave. Her kan der også fremover erhverves et urnegravsted.

* Afdeling 12 øst for kapellet er forbeholdt traditionelle kistegravsteder.

* Afdelingerne 8, 10-11 og 13-16: Den nye helhedsplan fastlægger, at der i disse afdelinger på længere sigt ikke må oprettes nye gravsteder. Det skyldes at behovet for kistegravpladser i de senere år har været faldende. Nuværende gravstedsejere i områderne kan stadig benytte deres gravsted, men nye gravsteder kan ikke anlægges. I stedet omlægges området gradvis til park og eng med spredte træer, og bænke, som giver mulighed for ophold.  

* Afdelingerne 5, 6 og 17-18 rummer mange historiske gravsten og gravsteder. De er udpeget som bevaringsværdige og vil blive bevaret fremover.  Bestående gravsteder kan fortsat benyttes af ejerne, men nye gravsteder kan ikke anlægges. Områderne vil således gradvis få karakter af en mindehave, som fortæller byens og egnens og dens menneskers historie. En del bevaringsværdige gravminder vil blive placeret ved den omgivende ydersti ud mod Gammeldam og Forstallé. 

* Afdeling 7. I afdeling 7 vest for kapellet vil der fremover ikke blive oprettet nye begravelser. Her skitserer helhedsplanen anlæg af et rekreativt rum til brug for besøgende på kirkegården og deltagere i højtideligheder i kapellet, en ”sansehave” med vandbassin, bænke og bevoksning.

* Afdeling 9 er forbeholdt individuelle urnegave.  

* Afdeling 19 mod nord er udlagt til urnegrave.  Nogle urnegrave er anlagt som en mindeplade i plænen, andre med en navneplade på en fælles stele i et staudebed. Det planlægges at tilbyde yderligere former for urnegravsteder. Ældre familiegravsteder i området kan fortsat benyttes af ejerne, men nye kan ikke anlægges.

* Afdeling 20 er forbeholdt urnegrave. De ligger i en skovlysning og er anlagt i koncentriske cirkler med et smukt kejsertræ i midten. I afdelingen ligger også en skovkirkegård.

* Afdeling 21 syd for den runde urnehave er området for de ukendtes begravelse. Her foretages både urnenedsættelser og kistebegravelser i en fredfyldt lund af birketræer. 

 

Vest for den runde urnehave i afdeling 20 åbnes i 2020 et nyt krematorium. I kirkegårdens nordøstlige hjørne, nord for afdeling 19, findes den muslimske gravplads. 

 

Se kort over kirkegården her: